جامۀ خوف و صمت و سکون را به نطق و بیان و اطمینان و اهتزاز تبدیل نمائید